Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Донка Йозова Радева, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Павликяни и павликянство в българските земи – архетип и повторения, VІІ – ХVІІ в.” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България (Средновековна българска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Докторантка на свободна докторантура. Отчислена с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Милияна Каймакамова

 

Автореферат

Рецензии

Становища