Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Добрин Димитров Йотов, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Добрин Димитров Йотов тема: „Кризата на Ваймарската република през 1919 – 1924 година” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Нова и съвременна история (Съвременна обща история) в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Костадин Грозев

 

Автореферат

Рецензии

Становища