Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Димитър Благоев Байраков, Исторически факултет

Зала № 1, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Планински светилища в Южна Тракия" за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Стара история и тракология в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Председател на научното жури: проф. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

Рецензии

Становища