Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Десислава Стефанова Владимирова, Исторически факултет

Конферентна зала, 2 ет., Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Арабите в Сицилия ІХ -ХІ век. Завоюване, институции, културни взаимодействия" за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Средновековна обща история" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Красимира Гагова

 

Автореферат
Рецензии:

Становища: