Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Цветан Йорданов Радулов, Исторически факултет

Зала № 2, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема „Хигиената в Османската империя, XVI-XVIII век. (Християнският поглед)“ за присъждане на образователната и научната степен „доктор” по специалност „Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история)" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на журито: проф. дин Христо Матанов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: