Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Борис Пламенов Боев, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: „Студентските организации и движения в България (1931–1939)“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност История на България – Нова българска история 1878–1944 г. в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Валери Колев

 

Автореферат

Рецензии

Становища