Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Борис Борисов Шопов, Исторически факултет

Аудитория № 35, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Власт и собственост в Ранна Византия (438-534 г.) (Към въпроса за организацията на отношенията между императорския двор и провинциалната аристокрация в Източната Римска империя през V-VІ в. сл. Хр.)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.2. История и археология - История на Византия. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на журито: доц. д-р Александър Николов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: