Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Бисер Иванов Нушев, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема „Руският национализъм като фактор за разпадането на Романовата империя, 1905 - 1917 г. за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Нова и съвременна история: История на Русия" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Тина Георгиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: