Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Антоанета Василева Петкова, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Армейски съветници и дипломация. Франция и военните реформи в Османската империя през XVIII в.” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Нова и най-нова обща история (Нова история на балканските народи: Франция и Югоизточна Европа през XVIII в.) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митев

 

Автореферат

Рецензии

Становища