Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Антоан Димитров Тонев, Исторически факултет

Конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Преходът от федератски статут към ранносредновековна държавност в Европа и Средиземноморието (ІV - VІІ век)" за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Средновековна обща история в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Диляна Ботева-Боянова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: