Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Анелия Филипова Андреева, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Анелия Филипова Андреева на тема: "Етнопсихологически модел на рефлексивна картина за квалификация на учителя" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. днк Веселин Тепавичаров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: