Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Александра Димитрова Миланова, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Александра Димитрова Миланова на тема: "Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите, края на XVIII – началото на XIX век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Нова и най-нова обща история: Нова балканска история" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: