Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Кандидатстване за учебната 2020/2021 г.

   

 

Кандидатстване: 01.09. - 31.10.2020 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

- за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. в съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 01.09.2020 г. до 31.10.2020 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец

2. Декларация по образец

3. Автобиография

4. Оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят оригинали и копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език) - плащането се извършва по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Всички документи се прилагат в папка!

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
в СУ "Св. Климент Охридски" за учебната 2020-2021 г., утвърдени с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет

 

шифър професионално направление докторска програма образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1. 2.2. История и археология История на България (История на средновековна България) 1  
2. 2.2. История и археология История на България (История на българските земи XV-XVII в.) 1  
3. 2.2. История и археология История на България (История на Българското възраждане) 1  
4. 2.2. История и археология История на България (Нова българска история 1878-1944) 2  
5. 2.2. История и археология История на България (Съвременна българска история) 2  
6. 2.2. История и археология История на България (История на българското образование) 1 1
7. 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историография) 1  
8. 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 1 1
9. 2.2. История и археология Средновековна обща история (Западна Европа и Византия) 1  
10. 2.2. История и археология Средновековна обща история (Средновековна балканска история - Балкански взаимоотношения в периода на османското нашествие) 1  
11. 2.2. История и археология Стара история (Стара история) 1  
12. 2.2. История и археология Стара история (Тракология) 1  
13. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова история) 2  
14. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 2  
15. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) 2  
16. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова Балканска история) 2  
17. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите) 1  
18. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Международни отношения) 2  
19. 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история - Нова и съвременна история на Хърватия) 1  
20. 2.2. История и археология Археология (Праистория: Енеолит) 1  
21. 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит-Енеолит) 1  
22. 2.2. История и археология Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1  
23. 2.2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1  
24. 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Гърция) 1  
25. 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Рим) 1  
26. 2.2. История и археология Археология (Археология на късната античност) 1  
27. 2.2. История и археология Археология (Методи в археологията) 1  
28. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Политическа антропология) 1  
29. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Антропология на прехода) 1  
30. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Всекидневен живот в постсоциалистическа България) 1  
31. 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнопсихологически модели в образованието) 1  
ОБЩО 38 2