Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Бакалавърски програми / Исторически факултет / История и геополитика на Балканите

   

Website: see.uni-sofia.bg

Насоченост, образователни цели

Специалността е една от най-новите и интердисциплинарни в ИФ. Тя е създадена през 2006 г. под названието „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, а от 2018 г. приема името „История и геополитика на Балканите“.

Бакалавърската степен на специалност „История и геополитика на Балканите“ е насочена към базисната широкопрофилна подготовка на студентите в областта на историята, политологията, балканските езици и култура. Студентите получават теоретически и практически познания по история, политически науки, икономика и балкански езици, които им дават възможност да се реализират професионално в различни сфери на обществения, политическия, икономическия, научния и културен живот на България, в рамките на Европейския съюз и различни структури от правителствения и неправителствения сектор.

Бакалаврите по История и геополитика на Балканите трябва да умеят да прилагат знанията си при решаване на различни научно-теоретични и практически въпроси на текущата балканска политика с оглед на интересите на Република България и с оглед на интеграцията на балканския регион в европейските структури. Знанието на два или три балкански езика ще им позволи да осъществяват активни контакти с представители на нациите в региона с оглед на задълбочаване на интеграцията, на научните, обществените и човешките контакти.

Обучение

Бакалавърската програма предлага изучаване на основни дисциплини от историята и социалните науки, които в последните две години от обучението се надграждат с тяснопрофилирани специализирани курсове по история и геополитика в специфичния регионален контекст на Балканите.

Студентите изучават също по избор два от следните три балкански езика: новогръцки, турски и румънски. Те имат възможност също така по тяхно желание факултативно да усвоят хърватски и сръбски език. На студентите от специалността се предлага допълнителен факултативен модул за придобиване на учителска правоспособност, като за обучението им в него се следва учебния план на специалност „История“, редовно обучение.

­­Бакалавърската програма се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от ИФ и от други факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, а някои предмети се преподават от хонорувани учени от системата на БАН. Част от преподавателите имат дипломатически опит в системата на Министерство на външните работи.

Професионални компетенции

Бакалаврите по История и геополитика на Балканите придобиват обширни знания върху миналото и настоящето на балканските народи, върху общото и специфичното в развитието на региона, върху историческите корени на съвременните балкански проблеми и върху текущото развитие на отделните страни в Югоизточна Европа и основните проблеми на техните взаимоотношения. Те трябва да са в състояние да изработват експертни мнения и да участват в решаването на практически политически, междуетнически, икономически и др. проблеми на балканския регион.

Професионална реализация

След завършването на бакалавърската степен на специалността студентите продължават в по-нататъшните степени на обучение и работят в Министерство на външните работи и други министерства, държавни агенции, неправителствени организации, чиито предмет на дейност е свързан със страните, обществата, малцинствените и религиозните групи на Балканския полуостров. Добрата им езикова подготовка позволява реализацията им и в други перспективни дейности като икономиката, включително туризма в различните му разновидности или като преводачи в различни държавни и неправителствени структури. Студентите, които са избрали факултативния модул за придобиване на учителска правоспособност се реализират като преподаватели по история в сферата на средното образование, включително в елитни столични училища.

****

 

Учебен 2021/2022: описание ; дисциплини