Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Бакалавърски програми / Исторически факултет / История и философия

   

Обща информация

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността История и философия се открива от учебната 2011 г. Сътрудничеството между историци и философи винаги е било плодотворно от основаването на Софийския университет. В периода 1951-1972 г. се обособява Философско-исторически факултет, а от 1959 г. за историците се въвежда възможността да придобиват втора специалност „Философия”, а за философите – „История”.
Обучението в новата специалност се реализира с потенциала на двата факултета.. Приемен изпит по история и/или философия както и ДЗИ по двата предмета, са условия за достъп до специалността. Учебният план включва теоретична и практическа широкопрофилна подготовка по основни исторически, философски и педагогически дисциплини. Студентите завършват с образователно-квалификационна степен бакалавър и професионална квалификация „учител по история и философия”.
Обучението продължава четири години /осем семестъра/ и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Списъкът на избираемите дисциплини е отворен и може да се актуализира всяка учебна година. Избираемите дисциплини са от областта на историята, философията, методика на обучението и педагогика. Обучението приключва с три държавни изпита. Първите два се провеждат през месец май и са за придобиване на професионална квалификация “учител по история” и “учител по философия”. Третият писмен държавен изпит е по История и по Философия. Той се провежда през месец юли.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Основна цел на обучението на студентите в бакалавърската степен на специалността „История и философия” е формирането на висококвалифицирани специалисти с широкопрофилна фундаментална подготовка за потребностите на българското училище. Завършилите специалността ще преподават дисциплините от културно-образователната област „Обществени науки и гражданско образование”.
Завършилите могат да намерят професионална реализация като учители в средните училища на страната, а също така като експерти към регионалните инспекторати на МОН.
Те могат да продължат обучението си в магистърска степен на различни специалности, които изискват хуманитарно образование.

 

Учебен план 2021/2022

Учебен план 2023/2024