Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност / Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021

   

В изпълнение на Националната програма за „Млади учени и постдокторанти“, Историческият факултет обявява места за млади учени и постдокторанти с продължителност 6 месеца с дневна почасова ангажираност 4 часа.

 

Постдокторанти 6 места – 750 лв. месечно възнаграждение
Млади учени 4 места – 550 лв. месечно възнаграждение
Млади учени на постоянен трудов договор към СУ „Св. Кл. Охридски“ 2 места – 500 лв. месечно възнаграждение

 

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец)
 2. Декларация (по образец)
 3. Автобиография (по образец)
 4. Изследователски проект до 5 стандартни (9 000 знака) (по образец)
 5. Копие от диплома за образователната степен "магистър" в направление 2.2. История и археология и 3.1. Социология, антропология и науки за културата
 6. Копие от диплома за получена образователна и научна степен „доктор“ в направление 2.2. История и археология и 3.1. Социология, антропология и науки за културата
 7. Списък с научни публикации
 8. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 9. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)
 11. Потвърждение от научен консултант (хабилитирано лице) в Историческия факултет

Критерии за подбор на кандидатите:

 • Заявление за участие в конкурса (по образец)
 • Декларация (по образец)
 • Автобиография (по образец)
 • Изследователски проект до 5 стандартни (9 000 знака) (по образец)
 • Копие от дипломата за придобита образователна и научната степен „доктор“ (след 1.01.2017 г.) и/или образователната степен „магистър“ (след 1.01.2012 г.)
 • Списък с научни публикации
 • Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 • Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 • Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)
 • Потвърждение от научен консултант (хабилитирано лице) в Историческия факултет
 • Списък на публикациите от 01.01.2017 г. до деня на подаване на документите подредени в реда: Публикации в (а) Научни издания с импакт фактор; (б) Научни издания, реферирани и индексирани в Web of Science или Scopus; (в) в книги или сборници от конференции. Към всяка публикация се указва web-адрес, от който тя е достъпна (ако е приложимо).
 • Списък с цитатите, вкл. в Web of Science или Scopus за периода след 01.01.2017 г. (ако е приложимо).
 • Списък на проектите, в които е участвал кандидатът, в реда: (а) Международни; (б) Национални; (в) Университетски след 01.01.2017 г.
 • Списък на участия в международни и национални конференции след 01.01.2017 г. и web-адреса, от който е видно, че кандидатът е участвал лично на конференцията (ако е приложимо).
 • Списък на други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка, получени след 01.01.2017 г.: награди, грамоти, дългосрочни специализации в чужбина.
 • Материали с доказателствен характер:

а) Хартиено копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.

(б) Копия на заглавните страници на проектите и страницата със списъка на научния колектив, в които кандидатът е участвал.

(в) Копия от сертификати за участие в международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен web-aдрес, от който може да се види, че кандидатът лично е представял материал на конференцията.

(г) Копия от наградите, грамотите и документите, доказващи дългосрочни специализации в чужбина на кандидата)

С предимство ще се оценяват проекти в следните научни области:

 • Градски изследвания и урбанизъм
 • Нации и религии в Европа
 • Граници, идентичности, култури
 • Миграции и мобилност
 • Дигитална хуманитаристика

Допустими са и проектни предложения в области, различни от посочените.

Проектното предложение трябва да съдържа: цели, задачи, методология, основна библиография, очаквани резултати

Забележка: Класираните кандидати сключват допълнително трудово споразумение за срок от 6 месеца с дневна почасова ангажираност 4 часа.

Срок за подаване на документи: 7 март 2021 г. в Деканата на ИФ (каб. 40Б) и/или електронен адрес baramova@uni-sofia.bg

Допълнителна информация: доц. д-р Мария Баръмова: baramova@uni-sofia.bg

Одобрени проектни предложения за 2021 г.