Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / проф. д-р Ирина Колева - етнопсихология

   

Приемно време:
петък 15.00-17.00 в каб. 26А

 

Телефон: (02) 9308/356

E-mail: ikkoleva@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Биографични данни:

 • юли 1994 –магистър по социална психология в ЮЗУ „Н.Рилски“
 • 1986-1989 редовен докторант към ЮЗУ „Н.Рилски “. Тема на дисертацията: „Осъзнато конструиране на граматични структури“ – рефлексия на говора /етнопсихолингвистика/
 • 1990 1995 / главен асистент по Педагогика на развитието и Етнопсихологопедагогика към СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ
 • 1995 – 2008 – доцент по Педагогика на развитието и Етнопсихологопедагогика към СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ / образование в мултиетническа среда/
 • 2008 -2010 - професор по Педагогика на развитието и Етнопсихологопедагогика към СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ / образование в мултиетническа среда/
 • 2010 -2016 – професор към катедра „ Етнология“ – Исторически факултет – СУ „Св. Климент Охридски“ по етнопсихология, етнопедагогика и интеграция и малцинства в ЕС.

Административни длъжности:

 • 1980 – 1986 - директор на образователна институция – гр. София
 • 2001 – 2005 – зам. директор по научно – изследователската и проектна дейност – СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ
 • 2005 – 2010 – ръководител на катедра - СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ

Специализации:

 • Р.Беларус - степендиант на МГПИ „ М. Горки“ – катедра „ Социална психология“ – / 1988/ 4 месеца. Участва в изследвания по социална психология и етнопсихология към катедра „Социална психология“ по школата на междуетническите взаимоотношения.
 • 2013 – авторски курс с майсторски клас за студенти на тема: „ Етнопсихологически модели на образователното взаимодействие“ в КАЗНУ „ Ал Фараби“ .Факултет по философия и политология., Алма Ати – Р. Казахстан..
 • 2013 – авторски курс за хабилитrрани преподаватели от висши училища: „Рефлексивният подход в европейското образователно пространство“ – РИПКСО – Р. Казахстан., Алма Ати.
 • 2013 – авторски курс с директори на водещи училища – модели в страната., РИПКСО – Р. Казахстан., Алма Ати., Тема : „ Рефлексивният подход в мултиетническа среда“

Членство в научни организации:

 • координатор на организацията за ранна грижа и детско развитие за Р. България. Е.С.С.D.
 • член на международното дружество по игрова терапия
 • международен експерт по междукултурно образование - IREX

Членство в редколегии:

 • главен редактор на списаниеСтратегии в образователната и научната политика“ – дирекция „Аз Буки“.,МОН. от 2011 г. и до сега
 • Член на международният борд на списание „Образование“ – Улудаг Университет .-, Бурса.-, от 2010 и до сега
 • Член на редколегията на списание/ годишник : „Психология, социология и културология“ ., КАЗНУ., Алма Ата.., Факултет по политология и философия., от 2012 г. и до сега
 • Член на редакционната колегия на сп. „ I –продължаващо образование“ – СУ“ Св. Климент Охридски“ – ДИУУ.2009 – 2015 и до сега
 • Сп. Менеджмент в образовании» филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно – педагогических работников системы образования Республики Казахстан, начало издания с 1996 года, ISSN - 2226 – 1176.- член на редколегията

Проекти:

 • 1991 – 1993 – УНИЦЕФ – научно – изследователски проект „Детето и семейството на ромите у нас“/експерт/
 • 2001 – 2002, Експерт по междукултурно образование към Know How Fund - British Embassy по научно - образователен проект “Образованието в Столипиново” .
 • 2001 Образование в междуетническа среда , фондация “С.Е.Г.А.” – MATRA./експерт и консултант/
 • 2001 – 2002., “Обучение по Конвенцията на ООН за правата на детето”.,фонд “Спасете децата” –К.Великобритания./ експерт/
 • 2000 “Образование на родители от ромски произход”.,фонд “Бюро за самопомощ” - MATRA /експерт/
 • 2001 “Правата на детето в междуетническа среда”/върху примера на детето от ромски произход”. Фонд “Бюро за самопомощ” – “С.Е.Г.А.” – MATRA ./експерт по междукултурно образование/
 • 2002 – 2004 “ Неогеа. Интеркултурно образование” /Коменски 2.1./ Р.Италия, К.Испания, Р.България // Европейска комисия по образование и култура ./координатор/
 • 2004 – 2006 “Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование” //ФАР., програма “Гражданско общество” 2002 ., сдружение “Движение Предтечи”., СУ “Св. Климент Охридски” – ДИУУ., фондация “Универсално образование” /координатор/
 • 2005 г. – IREX – експерт оценител на НПО мрежа в Р.Узбекистан ., Разрешаване на етнически конфликти и противоречия – оценка на проекти свързани с правата на детето и правата на човека :Ташкент, Нукус, Наманган, Бухара, Самаркант./експерт/
 • 2008 -2010 - квалификация на директори – НИОД – МОМН – „Модели на педагогическо взаимодействие“ ./координатор/
 • 2008 -2010 -научно - изследователски проект на тема: „Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование : България – Турция “., Улудаг – Университет – Р.Турция., партньори: Мугла Университет, Коджаели Университет, СУ „Св. Климент Охридски“./консултант/
 • 2009 – 2011 - научно – изследователски проект към ФНИ – МОМН „ Етнопсихологически модели на взаимодействие в междуетническа среда” /координатор/
 • 2009 -2011 - научно – изследователски проект към ФНИ – МОМН „ Социолингвистични и етнопсихолингвостични аспекти на медийния език у нас“ / член на научен екип/
 • 2012 – 2014 – проект - „ Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” по проект BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” / ръководител на обучения и консултант/ и други.

Научни интереси:

Социална рефлексивна антропология, етнопсихология на малцинствени групи, етнопедагогика, рефлексия на междуетническите взаимотношения, етнопсихологически модели на образователното взаимодействие, рефлексивен подход.

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. Етнопсихопедагогика на говора ,София: Университетско издателство,СУ“ Св. Климент Охридски“., 2001.
 2. Социализация. Рефлексия. Ситуации. София: издателство „Око“,1996.
 3. Педагогическа технология в междуетническа среда /рефлексивни аспекти/ София: издателство Сиела,2001.
 4. Образование в междуетническа среда / социално- педагогически тренинг за родители/. София: из/во „Образование“,2003.
 5. Билингвална технология .София: издателство „Геа Либрис“,2003.
 6. Етнопсихопедагогика на родителя. София: фондация - СЕГА,2007.
 7. Искри от огъня.,/ фолклорни и авторски произведения за деца/. София: издателство „ Геа Либрис“.2002/ в съавт. Нели Иванова/
 8. Етнопсихологопедагогически модел на образователното взаимодействие ., монография.,София: издателство., Раабе,2012.
 9. Наръчник за работа на учители в мултикултурна среда.Габрово : издателство„Кредо“, 2013.
 10. Етнопедагогически модел за работа с родители. София: Университетско издателство СУ „Св. Климент Охридски“, 2015./ съавт. В. Тепавичаров, В. Коцева, П.Груева/
 11. Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието:“ дете- учител – родител“. София: издателство. Раабе, 2008.
 12. Образование и мультиетническя среда / рефлексивные аспекты /, Минск: Университеско издателство на МГУ,2005.
 13. La Educacion Intercultural en la Edad Preescolar., София: издателство Сиела,2002.

Съставителство:

 1. Правото на детето на права /Педагогически технологии в мултиетническа среда/., Велико Търново, из/во Фабер, 1998.
 2. Етнопсихопедагогика на детето /рефлексивни аспекти/.,Самоков.: из/во „Образование“2003 .
 3. Иновационни педагогически практики.,Шумен :Университетско издателство „Епископ Констатин Преславски”.2005.
 4. Самообучаващата игра /интерактивен метод и форма/., Шумен :Университетско издателство „Епископ Констатин Преславски”.2007.
 5. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., наръчник за учители., София. Университетско издателство СУ“ Св. Климент Охридски“,2013.
 6. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., основна тетрадка. София. Университетско издателство СУ“ Св. Климент Охридски“,2013.
 7. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., допълнителна тетрадка., София. Университетско издателство СУ“ Св. Климент Охридски“,2013.
 8. Иновационни етнопедагогически практики., Правото на детето на права., София: МОН - ЦОИДУЕМ,2014.
 9. Network for Interkultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Students., ISBN – 978 – 975- 6149- 47 -8., Uludag University,2009.
 10. Network for Interkultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers., ISBN – 978 – 975- 6149- 47 -8., Uludag University.2009.

Статии:

 1. Empiric and Theoretic model – based on the examples of Edication in the Republic of Bulgaria.,34.,Bulletin – Psychology and Sociology series., 3 /42/ 2012., Al Farabi Kazakh National University., студия
 2. Ethno Psycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Media Language in Bulgaria., сп. „Съвременна хуманитаристика“.-, бр. 2 /2010 ., стр. 4-11 – ISSN 1313 -9924 Неогеа.Образовательная программа в междуетнической среде.,Санкт .Петербург.,//В сборник: //Педагогика и психология дошкольного и начального обучения – материалы международной научно – практической конференции –20 – 21.03.2003г.., Санкт Петербург, РГПУ им А.Ш.Херцена.с. 67 – 72.
 3. Образование в межетнической среде // Минск, 2005// Иновации в образованието., МПИ., Гродно, 2005г.
 4. Theory, revealing the content and the choice of methodology ethnic social – pedagogical monitoring studies a comparative analysis of the countries of Europe., 12- 26 // section History. METHODOLOGY OF MODERN EDUCATION//KAZNU BULLETIN )3/40/., 2014
 5. "Monitoring Teachers' Socio-Cultural Competency in a Multicultural Environment"., Bulletin – Psychology and Sociology series., 6 /42/ 2014., Al Farabi Kazakh National University.,/ Ed. with Plamen Makariev/