Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Прием на студенти в ОКС “магистър” за зимен семестър на учебната 2023/2024 година

   

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС “МАГИСТЪР” ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

График на прием на документи, изпити, класиране и записване за редовно и задочно обучение

 1. Държавна поръчка

  Прием на документи – от 01.08.2023 г. до 19.09.2023 г.
  Изпит – 20.09.2023 г. (сряда) от 10.00 ч. по специалности и програми, аудиториите са посочени по-долу
  Издаване на заповед за записване – до 26.09.2023 г.
  Записване – 27, 28 и 29.09.2023 г.
  Подаване на документи за второ класиране – до 02.10.2023 г.
  Издаване на заповед за записване след второ класиране – до 10.10.2023 г.
  Записване след второ класиране – 11, 12 и 13.10.2023 г.

 2. Платено обучение
  Прием на документи – от 01.08.2023 г. до 02.10.2023 г.
  Издаване на заповед за записване – до 10.10.2023 г.
  Записване – 11, 12 и 13.10.2023 г.

 

Кандидатстване

Кандидатстването за придобиването на ОКС "магистър" в програмите, предлагани от ГГФ се извършва онлайн, чрез електронната система

"Кандидатмагистърска кампания 2023 - Геолого-географски факултет",

на адрес: https://gea.kmk.uni-sofia.bg

Достъпът до системата изисква задължителна регистрация на всички кандидат-магистри чрез истински лични данни и валидна електронна поща.

При кандидатстване кандидатите прикачват електронни копия на изискуемите документи в .jpeg, .jpg, .png или .pdf формат.

Служители от факултета проверяват качените документи на кандидат-магистрите. Ако има липсващи, непълни или неотговарящи на изискванията документи, те изпращат чрез системата мейл до кандидата да отстрани забележките.

Кандидатите имат възможност да влязат отново в системата и да качат исканите документи. Ако кандидатът е осъществил успешно он-лайн плащане на таксата, системата автоматично генерира входящ номер.

Ако документите са наред и кандидатът отговаря на изискванията за избраните магистърски програми, служителите одобряват документите на кандидата. Кандидат-магистрите могат да видят в профила си дали документите им са одобрени.

Заплащането на таксата (30 лева за всеки изпит) се извършва само по указания в системата начин. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца.
Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

 • Онлайн, чрез ePay.bg
 • На всяка каса на EasyPay, с код за плащане
 • На каса в Паричен салон на университета
 • По банков път на сметката на университета:

  БНБ - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC: BN BG BG SD
  Получател: СУ “Свети Климент Охридски”
  Вносител: Трите имена
  Основание за плащане: КМК2023-ГГФ
  Още пояснения: ЕГН (на кандидата), Трите имена (на кандидата, ако превода е от друго лице)

 

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер.

До класиране се допускат само кандидат-магистри, които имат входящ номер и одобрени документи!

(съгласно Ръководство на потребителя към електронно подаване на документи за участие в кандидат-магистърската кампания на СУ „Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г.)

Кандидати, които вече имат завършена една магистратура по държавна поръчка, могат да кандидатстват само за платена форма на обучение.

Тези, които кандидатстват освен за държавна поръчка, също и за платена форма на обучение, трябва да го посочат при подаването на документите, тъй като системата няма да допусне повторна регистрация.

 • Документи за кандидатстване
  • Молба до Ректора по образец (при електронно подаване на документите се генерира автоматично от системата и не се прилага)
  • Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
   В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал; за кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета
  • Квитанция за платена такса за участие в конкурс за всеки изпит (прилага се само когато плащането не е извършено онлайн, чрез ePay.bg)

 

При възникнали въпроси във връзка с магистърския прием, моля пишете на имейл kmk@gea.uni-sofia.bg или се обръщайте за информация към:

 

Конкурсният изпит /събеседване/ по магистърски програми ще се проведе както следва:

 • специалност География - на 20.09.2023 г. от 10.00 часа в зала 287
 • специалност Геология - на 20.09.2023 г. от 10.00 часа
  • МП по Геология и палеонтология, Приложна геохимия и Палеонтология и Биостратиграфия - зала 277
  • МП по Гемология и Минералогия, петрология и полезни изкопаеми - зала 81
 • специалност Регионално развитие и политика - на 20.09.2023 г. от 10.00 часа в зала 289
 • специалност География и английски език - на 20.09.2023 г. от 10.00 часа в каб. 267-А
 • специалност Туризъм - на 20.09.2023 г. от 10.00 часа в каб. 256

 

Класиране

 • 26.09.2023 г. - Първо класиране на кандидатите за държавна субсидия
 • до 10.10.2023 г. - Второ класиране за незаетите места за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане.

 

Записване на новоприетите магистри

 • Държавна поръчка - 27, 28 и 29.09.2023 г.
 • Платено обучение - 11, 12 и 13.10.2023 г.
 • Документи за записване
  • Студентска книжка
  • Платена такса за първи семестър
  • 3 снимки – паспортен формат
  • Копие на дипломата за завършено средно образование
 • Класираните магистри се записват в Отдел "Студенти"

 

Допълнителна информация