Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / Специалност География / Развитие и управление на селските райони

   

Срок на обучение:

  • 2 семестъра редовно обучение (за бакалаври, завършили СУ „Св. Кл. Охридски”)
  • 3 семестъра редовно обучение ( за бакалаври от други висши учебни заведения)
  • 3 семестъра задочно обучение (за бакалаври, завършили СУ „Св. Кл. Охридски”)
  • 4 семестъра задочно обучение ( за бакалаври от други висши учебни заведения)

 

Форма на обучение: редовна, задочна

Ръководител: Проф. д-р Веселин Бояджиев

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 266-Б

тел.: 02/9308 363, е-mail: vboiadjiev@gea.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Учебен план - редовно обучение

Учебен план - редовно обучение - неспециалисти

Учебен план - задочно обучение

Учебен план - задочно обучение - неспециалисти