Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 1.3. Педагогика на обучението по ... / Специалност География и английски език / Педагогика на обучението по география и история

   
  • Магистърска програма: Педагогика на обучението по география и история

 

Срок на обучение: 2 семестъра (60 кредита)
Форма на обучение: редовна
Прием: държавна субсидия и обучение срещу заплащане

Ръководители:
Доц. д-р Мая Василева

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 267-А
тел. 02 9308 425
e-mail: mayawasileva@gea.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Красимир Кръстев

бул. Цар Освободител 15, ИФ, каб. 42
тел. 02 9308 279
e-mail: kskrustev@uni-sofia.bg

Секретар: Гл. ас. д-р Станислава Мишева

тел.: 02 9308 425
e-mail: stanislava@gea.uni-sofia.bg

 

Учебен план
Квалификационна характеристика

Програми:

Първи курс

 

Обучението се осъществява съвместно от Геолого-географски и Исторически факултети на СУ „Св. Климент Охридски“.

Квалификационна характеристика

Магистърската програма е предназначена за студенти, които имат педагогическа правоспособност, придобита в следните професионални направления: 1.3. Педагогика на обучението по география/история, 4.4. Науки за Земята, 2.2. История и археология. Основната ѝ цел е да се формират специфичните знания, умения и компетентности, необходими за преподаване на профилираната подготовка по „География и икономика“ и „История и цивилизации“, и съобразени с новите образователни тенденции.

Програмата има ясно изразен интердисциплинарен характер. Заложените курсове отразяват от една страна съвременните научни тенденции в географията и историята, а от друга - иновативните методи, необходими за преподавателската работа в профилирана подготовка, с оглед постигне на по-голяма гъвкавост в обучението по двата предмета.

Аудиторното обучение включва 8 задължителни и 4 избираеми дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват общо 30 кредита, а избираемите – 15. Дисциплините покриват напълно модулите на профилираната подготовка по „География и икономика“ и „История и цивилизации“. Те са ясно ориентирани към развиване на всички професионални компетентности, необходими на учителите за преподаване на двата предмета в този вид подготовка, и съобразени с новите образователни тенденции.

При успешното приключване на магистърската програма се придобива: образователно-квалификационна степен магистър учител по география/история в профилирана подготовка (от студенти с придобита учителска правоспособност по двата учебни предмета); образователно-квалификационна степен магистър учител по география в профилирана подготовка (от студенти с придобита учителска правоспособност по география); образователно-квалификационна степен магистър учител по история в профилирана подготовка (от студенти с придобита учителска правоспособност по история).

Условия за кандидатстване: Съобразно Правилника за прием в ОКС „магистър“. Приемат се кандидати с придобита педагогическа правоспособност от специалности „География“, „История“, „История и география“ и др.

Конкурсен изпит: събеседване върху проблемите на географското образование и обучението по история, върху мотивацията на студента за работа в училище.

Събеседването е насочено към:

  1. Закон за предучилищното и училищното образование
  2. Учебни планове и учебни програми по „География и икономика“ и „История и цивилизации“

Класиране: според Правилника. Кандидатите срещу заплащане се класират по документи.

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, на които средният успех от следването е не по-нисък от добър (3,50).