Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Милена Симеонова Стефанова, Геолого-географски факултет

Зала №289, СУ "Св. Климент Охридски", Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Милена Симеонова Стефанова на тема: „Геопространствен модел за оценка на качеството на атмосферния въздух в град София” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Картография (тематично географско картографиране) - Географски информационни системи).

 

Научен ръководител: доц. д-р Стелиян Димитров
Председател на научното жури: доц. д-р Евгения Сарафова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: