Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Зорница Ангелова Доцева, Геолого-географски факултет

Аудитория 277, Северно крило, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Зорница Ангелова Доцевa на тема: ,,Механизми на формиране, еволюция, неотектонски и рискови процеси в част от екстензионните басейни в централна Стара планина” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Регионална геология).


Научен ръководител: доц. д-р Диан Вангелов
Председател на научното жури: проф. дн Николай Бонев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: