Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владимир Антонов Филипов, Геолого-географски факултет

Зала 287, СУ “Св. Климент Охридски”, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на Владимир Антонов Филипов на тема: ,,Използване на безпилотни летателни системи за придобиване, обработка и анализ на пространствени данни” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Картография-тематично географско картографиране – дист. изследвания).


Научен ръководител: проф. д-р Антон Попов
Председател на научното жури: доц. д-р Стелиян Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: