Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Веселина Лъчезар Господинова, Геолого-географски факултет

Зала № 252, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Веселина Лъчезар Господинова на тема: ,,Пространствени социално-икономически ефекти от прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в Република България в периода 2007-2013 г.” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география).

 

Научен ръководител: доц. д-р Косьо Стойчев
Председател на научното жури: проф. д-р Марин Русев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: