Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Траян Йорданов Атанасов, Геолого-географски факултет

Зала 1, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Траян Йорданов Атанасов на тема: ,,Италианската идентичност и културната география на Балканите (пространствено-дифузионни аспекти)” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на страните - Регионални и политическа география - Културна география).


Научен ръководител: проф. д-р Марин Русев
Председател на научното жури: доц. д-р Николай Попов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: