Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Таня Борисова Беличенова, Геолого-географски факултет

Зала № 242, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Таня Борисова Беличенова на тема: ,,Медикогеографски анализ на потенциала за балнеолечение и климатолечение в община Велинград, като фактор за локално развитие” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география - Регионално и локално развитие).

 

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Патарчанов
Председател на научното жури: доц. д-р Георги Бърдаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: