Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Соня Стоянова Стоянова, Геолого-географски факултет

Зала 242, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Соня Стоянова Стоянова (редовна докторантура) на тема: ,,Флувиална морфолитодинамика във високопланинския пояс на Пирин планина” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография).

 

Научен ръководител: проф. д-р Росица Кендерова
Председател на научното жури: проф. д-р Георги Рачев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: