Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Сия Димитрова Чолакова, Геолого-географски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на 15 март 2021 г. от 15.00 ч. чрез приложението Cisco Webex.
Линкът за защитата е: Join Cisco Webex Meeting

 

Защита на докторска дисертация на Сия Димитрова Чолакова на тема: ,,Социално-икономическа оценка на уязвимостта и възможностите за устойчива адаптация на ски туризма към климатичните промени на примера на к.к. Пампорово” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на рекреацията и туризма).

 

Научен ръководител: доц. д-р Eлка Дограмаджиева
Председател на научното жури: проф. д-р Васил Маринов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: