Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ралица Генадиева Луканова, Геолого-географски факултет

Заседателна зала №1, СУ "Св. Климент Охридски", Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Ралица Генадиева Луканова на тема: „Политикогеографски анализ на електоралното поведение в Община Бяла Слатина след 1990 г.” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на страните (Регионална и политическа География - Електорална география)).

 

Научен ръководител: проф. д-р Марин Русев
Председател на научното жури: доц. д-р Косьо Стойчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: