Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Моника Калинова Манолова, Геолого-географски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на 20 май 2020 г. от 10.00 ч. през Skype.
Линкът за защитата е: Присъединете се към разговор в Skype

 

Защита на докторска дисертация на Моника Калинова Манолова (редовна докторантура) на тема: ,,ГИС базирани модели на транспортната достъпност в Северозападния район по NUTS2” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Картография, Тематично географско картографиране - Географски информационни системи).

 

Научен ръководител: проф. д-р Антон Попов
Председател на научното жури: доц. д-р Стелиян Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: