Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михаела Илиева Георгиева, Геолого-географски факултет

Зала Конферентна - Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Михаела Илиева Георгиева (редовна докторантура) на тема: ,,Тенденциите в заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989 година” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата).

 

Научен ръководител: доц. д-р Климент Найденов
Председател на научното жури: доц. д-р Тони Трайков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: