Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Миглена Иванова Клисарова, Геолого-географски факултет

Зала 2, СУ “Св. Климент Охридски”, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на Миглена Иванова Клисарова на тема: ,,Модели за пространствено развитие в България-концептуална същност и проблеми (на примера на вторични областни центрове)” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география - Регионално развитие).


Научен ръководител: проф. д-р Марин Русев
Председател на научното жури: проф. д-р Петър Стоянов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: