Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кристина Иванова Стоянова, Геолого-географски факултет

Зала 242, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Кристина Иванова Стоянова (редовна докторантура) на тема: ,,Регионално развитие и райониране на България: Методология и управление” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география – Райониране на България - Методологически проблеми).

 

Научен ръководител: доц. д-р Нено Димов
Председател на научното жури: доц. д-р Георги Бърдаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: