Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калоян Петров Цветков, Геолого-географски факултет

Зала 1 - Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Калоян Петров Цветков (редовна докторантура) на тема: ,,Трансформация на градското пространство в постсоциалистическите градове, на примера на София, Букурещ и Братислава” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география на България. Райониране на България - Методологически проблеми).

 

Научен ръководител: доц. д-р Георги Бърдаров
Председател на научното жури: доц. д-р Стелиян Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: