Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калоян Цветанов Иванов, Геолого-географски факултет

Климатичен кабинет 204, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Калоян Цветанов Иванов на тема Климатични особености и качество на атмосферния въздух в Пернишката котловина за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (Климатология).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Нина Николова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: