Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калин Кръстев Сейменов, Геолого-географски факултет

Зала 242, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Калин Кръстев Сейменов на тема: „Оценка на речния отток и водните ресурси във водосборите западно от река Огоста” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси).

 

Научен ръководител: проф. д-р Нели Христова
Председател на научното жури: проф. д-р Нина Николова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: