Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Иван Николаев Николаев, Геолого-географски факултет

Зала „Конферентна“ - Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Иван Николаев Николаев (редовна докторантура) на тема: ,,Бежанските потоци - опасност за националната сигурност на Република България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата).


Научен ръководител: доц. д-р Климент Найденов
Председател на научното жури: доц. д-р Тони Трайков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: