Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ирена Митева Илиева-Иванова, Геолого-географски факултет

Зала 242, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Ирена Митева Илиева-Иванова на тема: ,,Телекомуникациите като фактор за развитие на руралните райони в България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география).

 

Научен ръководител: проф. д-р Веселин Бояджиев
Председател на научното жури: проф. д-р Климент Найденов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: