Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христо Божидаров Попов, Геолого-географски факултет

Зала №2 - Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Христо Божидаров Попов (задочна докторантура) на тема: ,,Промени в агроклиматичните условия по поречието на Места, Струма и Вардар през последните 70 години” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Климатология).


Научен ръководител: проф. дгн Димитър Топлийски
Председател на научното жури: доц. д-р Нина Николова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: