Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Гергана Тихомирова Тончева, Геолого-географски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на 12 ноември 2020 г. от 16.00 ч. чрез приложението Cisco Webex.
Линкът за защитата е: Join Cisco Webex Meeting

 

Защита на докторска дисертация на Гергана Тихомирова Тончева (редовна докторантура) на тема: ,,Модели на управление на туристически дестинации на местно ниво в България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на рекреацията и туризма).

 

Научен ръководител: доц. д-р Мариана Асенова
Председател на научното жури: проф. д-р Васил Маринов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: