Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елица Венелинова Грамадска, Геолого-географски факултет

Зала № 1, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Елица Венелинова Грамадска на тема: ,,Развитие на регионализацията в Република България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Регионално развитие).

 

Научен ръководител: доц. д-р Климент Найденов
Председател на научното жури: доц. д-р Елена Петкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: