Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Митова Каменова, Геолого-географски факултет

Огледална зала, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн - Click here to join the meeting)

 

Защита на докторска дисертация на Елена Митова Каменова на тема: ,,Влияние на демографската ситуация върху развитието на човешкия капитал и сребърната икономика на Република България след 1990 г.” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Регионално развитие).

 

Научен ръководител: проф. д-р Климент Найденов
Председател на научното жури: проф. д-р Ганета Минкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: