Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деница Тодорова Апостолова, Геолого-географски факултет

Аудитория 277 - Северно крило, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Деница Тодорова Апостолова (свободна докторантура) на тема: ,,Характеристика на биомаркери и полициклични ароматни въглеводороди във въглища и пепели от български топлоелектрически централи” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми - Въглищна геология).


Научен ръководител: проф. д-р Ирена Костова
Председател на научното жури: доц. д-р Никола Ботушаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: