Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цветелина Вихренова Горинова, Геолого-географски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на 7 юли 2020 г. от 15.00 ч. чрез приложението Microsoft Teams.
Линкът за защитата е: Join Microsoft Teams Meeting

 

Защита на докторска дисертация на Цветелина Вихренова Горинова (редовна докторантура) на тема: ,,Структура и късноалпийска тектонометаморфна еволюция на скалите от високостепенния фундамент на Северозападна Рила” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геотектоника).

 

Научен ръководител: доц. д-р. Невен Георгиев
Председател на научното жури: доц. д-р Янко Герджиков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: