Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цонка Александрова Игнатова, Геолого-географски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на 11 юни 2020 г. от 11.00 ч. чрез приложението Microsoft Teams.
Линкът за защитата е: Join Microsoft Teams Meeting

 

Защита на докторска дисертация на Цонка Александрова Игнатова (редовна докторантура) на тема: ,,Икономогеографското състояние, като фактор при формирането на стратегическите цели на ниво NUTS 3 в Република България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата).

 

Научен ръководител: доц. д-р Тони Трайков
Председател на научното жури: доц. д-р Климент Найденов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: