Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Борислав Григоров Григоров, Геолого-географски факултет

Зала 2 , Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Борислав Григоров Григов на тема “Функционално разнообразие на Мала планина” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание.Биогеография и география на почвите).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Биляна Борисова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: