Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Биляна Милкова Ташева, Геолого-географски факултет

Огледална зала, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Биляна Милкова Ташева на тема: ,,Социално-икономическо развитие и електорална география в Източните Родопи (на примера на община Крумовград)” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на страните – Регионална и политическа география).

 

Научен ръководител: проф. д-р Марин Русев
Председател на научното жури: доц. д-р Николай Попов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: