Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Геолого-географски факултет / География / Избираеми дисциплини, специалност География – задочна форма на обучение (за учебен план, в сила от 2019/20 г.)

   

207 Статистически методи в географията

208 Тематично картографиране

209 Климат и климатични ресурси на България

210 Геология

211 Хидрология на България

212 География на почвите в България

213 Замърсяване и опазване на атмосферния въздух

214 Природни катастрофи и рискове

215 Сателитна метеорология и климатология

216 Вексилология и хералдика

217 Релеф и човешка дейност

218 Етногеография

219 История на географските открития

220 Въведение в аерокосмическите изследвания

221 География на туризма

222 География на населението и селищата в България

223 Биогеография на България

224 Микроклиматология и градска климатология

225 Графичен дизайн и картографска визуализация

226 Геоморфология на България

227 Средиземноморско културно-цивилизационно пространство

228 Водни ресурси на Земята

229 Ландшафтна география на България

230 Регионална география на иновациите и инвестициите

231 География на религиозните общности

232 Геоурбанистика

234 Кватернерна палеогеография

235 География на промишлеността в България

236 Медицинска география

237 Бизнес приложения на геопространствена информация

238 Въведение в пространствения анализ

239 География на агробизнеса в България

240 Карстови ландшафти в България

241 Защитени природни обекти в България

242 География на световния океан

243 Исторична география

245 Събиране и обработка на геопространствени данни

246 Регионално развитие на транспортната инфраструктура и комуникациите

247 Регионално управление на екологичната политика

248 Регионална география на Европейския съюз

249 Етно-политически конфликти

250 Екологична хидрология

251 Геоморфоложки опасности и рискове

252 Регионална география на Балканските страни

253 Геоекологични проблеми и защитени територии в света

254 Колебания и изменения на климата

255 Възобновяеми енергийни ресурси

256 Природна география на Балканския полуостров

259 Развитие и управление на руралните райони

260 Цифрова обработка на аерокосмическа информация

261 Регионална социално-икономическа география на България

262 Съвременни глобални и регионални проблеми на човечеството

263 Прогнозиране, планиране и регионална политика

264 Регионална география на страните от Латинска Америка

265 Глобална екология

266 Антропогенизирани ландшафти в България

267 Природна среда и древни цивилизации

268 Хидрология на континентите

269 Климат на континентите