Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор" по професионално направление 4.4. науки за земята /физическа география и ландшафтознание – природна география, ландшафтна екология, глобална екология/, обявен в ДВ, бр. 55/04.07.2014 г.