Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор" по професионално направление 3.9. Туризъм /финансово управление на туристическото предприятие/, обявен в ДВ, бр. 108/17.12.2013 г.